Splošni pogoji poslovanja in pravna obvestila

EMIR kirurgije za male živali Emir Mujagić s.p.

SPLOŠNE DOLOČBE in PRAVNA OBVESTILA

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank, podjetja EMIR kirurgija za male živali Emir Mujagić s.p. in naročnika storitev, ki jih opravlja EMIR kirurgija za male živali Emir Mujagić s.p.. Sestavljeni so v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) ter določajo način,  vsebino in pogoje poslovanja ter so sestavni del vsake pogodbe oz. ponudbe. Splošni pogoji poslovanja se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani podjetja EMIR kirurgija za male živali Emir Mujagić s.p. na https://www.emirkirurgija.si/. Splošni pogoji poslovanja so na voljo tudi na lokaciji sedeža družbe, Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana.

Pred uporabo spletne strani natančno preberite splošne pogoje poslovanja. S pristopanjem in uporabo spletne strani https://www.emirkirurgija.si/ se smatra, da sprejemate in soglašate, brez kakršnihkoli omejitev, z navedenimi pogoji in priznavate, da je vsakršen sporazum med Vami in avtorji podvržen določbam tega pravnega obvestila in drugimi veljavnimi določbami v Republiki Sloveniji. Če se z navedenim, brez kakršnihkoli omejitev, ne strinjate, prosimo zapustite to spletno stran.

To stran uporabljate na vašo lastno odgovornost. Avtorji, ali katerekoli druge osebe udeležene pri nastajanju, proizvajanju ali nudenju te spletne strani, ne odgovarjajo za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali drugačno škodo, ki izvira iz ali je v zvezi z uporabo te spletne strani oziroma njene vsebine, ne glede na to, ali temelji na pogodbi, civilnem deliktu, objektivni odgovornosti ali čem drugem, čeprav so bili opozorjeni na možnost nastanka takšne škode.

Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih strani, ki so v lasti ali so vodene s strani drugih pravnih ali fizičnih oseb. Tovrstne povezave nudijo avtorji zgolj zaradi priročnosti. Poleg tega avtorji ne vzpodbujajo in podpirajo vsebino ali kakršnekoli druge produkte ali storitve, vsebovane na teh straneh. Če vzpostavite povezavo s takšnimi spletnimi stranmi, to storite na lastno odgovornost in brez kakšnega koli dovoljenja s strani avtorjev.

OSNOVNI PODATKI

EMIR kirurgija za male živali Emir Mujagić s.p.

Tržaška cesta 118

1000 Ljubljana

Tel: 041/712-929

E-pošta: emir.mujagic@gmail.com

Spletna stran: https://www.emirkirurgija.si/

ID številka za DDV: SI35698888

Matična številka: 874420300

Osnovna šifra dejavnosti: M75.000 Veterinarstvo

DELOVNI ČAS

Na sedežu podjetja, Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, poslujemo:

  • ponedeljek, sreda, petek od 8.00 do 16.00 (sprejem pacientov do 15.00)
  • torek in četrtek od 12.00 do 20.00 (sprejem pacientov do 19.00)
  • sobota, nedelja in prazniki zaprto

DEJAVNOST – OBSEG DEL

EMIR kirurgija za male živali Emir Mujagić s.p. opravlja vsa dela za katera je registrirana pri krajevno pristojnem registracijskem organu. Svojo dejavnost opravlja na podlagi odločb pristojnih ministrstev in drugih pristojnih uradnih organov.

NAROČANJE STORITEV

Naročnik lahko naroči storitve, ki jih opravlja EMIR kirurgija za male živali Emir Mujagić s.p., na sledeče načine:

  • preko telefona na številko 041/712-929,
  • preko e-pošte na e-mail naslov emir.mujagic@gmail.com  ali
  • osebno, v ambulanti na naslovu Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana.

PREKLIC NAROČILA

Rok za preklic naročila je najmanj dva (2) dni pred dogovorjenim terminom storitve. V kolikor se naročilo ne prekliče v dogovorjenem roku in nastanejo v zvezi s tem stroški, jih je stranka – naročnik dolžan poravnati.

PONUDBE, CENE STORITEV IN PLAČILO

Na podlagi povpraševanja po posamezni storitvi, se stranki posreduje ustna ponudba, lahko pa se na zahtevo stranke pripravi tudi konkretna ponudba, ki se izdela v pisni obliki ter se stranki posreduje na njen naslov. Cene storitev EMIR kirurgije za male živali Emir Mujagić s.p. se obračunavajo v skladu z izdanimi in s strani vodstva potrjenimi ceniki, ki so bili v veljavi ob opravljanju storitve. Veljavni ceniki storitev so na voljo na sedežu poslovanja EMIR kirurgije za male živali Emir Mujagić s.p., na Tržaški cesti 118, 1000 Ljubljana.

Davek na dodano vrednost je vključen v ceno in se obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 %. Po opravljeni storitvi oz. dobavi blaga EMIR kirurgija za male živali Emir Mujagić s.p. naročniku izstavi končni račun za opravljeno storitev.

Praviloma naročnik opravljene storitve plača takoj, na sedežu poslovanja, na Tržaški cesti 118, 1000 Ljubljana. V posebnih primerih lahko EMIR kirurgija za male živali Emir Mujagić s.p., iz objektivnih vzrokov, zahteva plačilo storitev po predračunu. Če naročnik plačuje opravljene storitve po predračunu, se v primeru, da plačilo ni realizirano v navedenem roku, obračunajo zakonske zamudne obresti od datuma zapadlosti fakture.

Naročnik lahko račun zavrne v roku 8 dni po prejemu računa, po preteku tega roka zavrnitev računa ni več mogoča.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

EMIR kirurgija za male živali Emir Mujagić s.p. se zavezuje z vsemi informacijami, ki jih pridobi v procesu opravljanja storitev, ravnati kot s poslovno tajnostjo, tako da jih ne posreduje tretjim nepooblaščenim osebam.

EMIR kirurgija za male živali Emir Mujagić s.p. zbira in evidentira samo tiste podatke o naročniku, ki jih potrebuje za svoje strokovno delo. Na ta način zbrane osebne podatke uporablja samo v skladu z namenom, s katerim so bili zbrani.

EMIR kirurgija za male živali Emir Mujagić s.p. mora naročniku omogočiti vpogled v vso dokumentacijo, ki je nastala ali nastaja v zvezi z njim. Pri tem ne sme biti ogrožena tajnost podatkov drugih naročnikov.

Strokovne ugotovitve ali rezultati, ki izhajajo iz dela EMIR kirurgije za male živali Emir Mujagić s.p., so lahko poznani le osebju, ki storitev izvajajo, ter naročniku storitev.

EMIR kirurgija za male živali Emir Mujagić s.p. ne sme posredovati ali dati na vpogled naročnikovih podatkov ali dokumentacijo tretji osebi brez dovoljenja naročnika.

EMIR kirurgija za male živali Emir Mujagić s.p. ne razpravlja o postopkih, strokovnih ugotovitvah ali rezultatih s tretjimi osebami, razen če to zahteva sam postopek in je naročnik o tem predhodno seznanjen.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Spletna stran https://www.emirkirurgija.si/  in njena celotna vsebina, vključno z vsemi informacijami, programsko opremo, besedili, slikami, video in zvočnimi posnetki ter oblikovanjem in ureditvijo, je v izključni lasti avtorjev in je avtorskopravno zaščitena, vključno z vsemi pridržanimi pravicami, če ni drugače določeno. Kakršnakoli vsebina, ki predstavlja znak, vzorec oziroma drug znak razlikovanja, je istočasno bodisi registrirana bodisi neregistrirana blagovna ali storitvena znamka oziroma druga pravica intelektualne lastnine avtorjev oziroma druge osebe v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo varstvo pravic intelektualne lastnine. Uporaba kakršnekoli vsebine je prepovedana brez izrecnega pisnega dovoljenja imetnika vsebine spletne strani. Prepovedano je distribuiranje, spreminjanje, preslikavanje, izdajanje, licenciranje ali prodajanje teh vsebin na kakršenkoli način brez izrecnega pisnega soglasja avtorjev.

EMIR kirurgija za male živali Emir Mujagić s.p. si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine na vseh izdanih dokumentih (poročilih in potrdilih oz. drugih dokumentih in zapisih, ki nastanejo v postopku opravljanja storitve), vsebovanih ali objavljenih v pisni obliki, na internetu, drugi elektronski obliki ali poslanih tretji stranki. Noben izdan dokument ne sme biti uporabljen, posredovan, razmnožen ali posnet v kakršnikoli obliki, vključujoč elektronsko, fotografsko, mehanično, papirno in drugo obliko brez predhodne odobritve odgovorne osebe EMIR kirurgije za male živali Emir Mujagić s.p..

PRITOŽBE IN PRIZIVI

Naročnik mora pritožbo na opravljeno storitev EMIR kirurgije za male živali Emir Mujagić s.p. predložiti v roku 8 dni od zaključka opravljene storitve. Ustne reklamacije sprejemamo samo na sedežu podjetja. EMIR kirurgija za male živali Emir Mujagić s.p. se zaveže pritožbe rešiti v najkrajšem možnem času in o tem pisno obvestiti stranko.

V Ljubljani, 15.3.2021